Avís Legal

Condicions d’accés i ús de la pàgina Web de kOMENTS kOMENTS societat de nacionalitat espanyola, amb CIF B66825985 i domicili social a Barcelona C/ Santa Eulàlia, 11 informa als usuaris de les pàgines d’Internet de titularitat de kOMENTS de les condicions d’accés i ús de les mateixes.

1.- L’accés i l’ús de la Pàgina web de kOMENTS quedarà subjecte a les presents condicions generals. L’ús en totes les pàgines web de kOMENTS suposa l’acceptació
plena per part de l’usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment en el que l’usuari accedeixi a les mateixes. kOMENTS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’ús.

2.- Propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts de les pàgines web de kOMENTS estan sotmeses a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a kOMENTS o a tercers en el seu cas. L’usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre i quan dita còpia sigui exclusivament per el seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials.

3.- Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts. L’usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin en el seu cas dels drets de kOMENTS o de tercers. kOMENTS L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de kOMENTS de conformitat amb la Llei, amb aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic i a fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts i a no realitzar les següents activitats:

a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans.
b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial dels seus legítims titulars.
c) provocar danys en els sistemes informàtics de kOMENTS, dels seus subministradors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics, software nociu o algun altre tipus de
sistemes que puguin originar danys en sistemes informàtics.
d) transmetre publicitat o emetre missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4.- Renuncies i Limitacions de responsabilitat. kOMENTS no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o donats per tercers a través de la pagina web de kOMENTS ni dels continguts proporcionats per tercers.
kOMENTS no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi del accés a la pàgina web de kOMENTS o de l’ús d’informació o aplicacions en ella continguda. kOMENTS no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts en la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús dels continguts de la seva pàgina web.
kOMENTS no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d’Espanya. En el supòsit que tot o part dels continguts de la pàgina web de kOMENTS siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització per part dels usuaris i en cas que això es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, que queden obligats al compliment de les lleis nacionals que siguin d’aplicació.
L’ús que es pugui fer de la informació i continguts que apareixen en la pàgina web de kOMENTS i/o de l’accés a altres pàgines web de tercers via connexions o “links” que surten en la pàgina de kOMENTS es realitzaran sota l’exclusiva responsabilitat d’aquells que facin aquest tipus d’actes, no sent kOMENTS responsable en cap cas dels danys o perjudicis que es puguin derivar dels esmentats usos o activitats.

5.-Complementarietat

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

6.-General
kOMENTS es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que
consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de la mateixa i de les condicions d’accés i ús de la pàgina web de kOMENTS Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a kOMENTS a títol gratuït.
El correu electrònic no serà considerat com un mitjà vàlid als efectes de presentació de reclamacions. Amb aquesta finalitat s’hauran de dirigir a kOMENTS de Beà, al C/ Santa Eulàlia, 11 de Barcelona on indicaran en cada cas el tràmits a seguir.

Totes les qüestions relatives a la pàgina web kOMENTS, es regeixen per la legislació espanyola i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre.